Wang, Yihai, Guoqiong Wang, Xiaomin Yi, Jinmei Zhang, and Xiangjiu He. 2017. “Hepatoprotective and Antioxidant Effects of Total Triterpenoids from Poria Cocos”. European Journal of Medicinal Plants 21 (2), 1-9. https://doi.org/10.9734/EJMP/2017/37908.